آرشیو ماهانه

خرداد 1402

کارت حقوق بازنشستگان نفت

کارت حقوق بازنشستگان نفت در سامانه سما فعال شد که با مراجعه به این سامانه می‌توانند از افزایشات خود مطلع شوند

نیروهای پیمانی وزارت نفت

نیروهای پیمانی وزارت نفت تابع چه قراردادی هستند و قرارداد کارمندان نفت چرا کاملاً یکطرفه است و حقوق کارمند را نادیده…

تعداد کارکنان پارس جنوبی

تعداد کارکنان پارس جنوبی حتما برای دوره کاری ۲-۲ کافی نیست که اینگونه کارکنان را به دو گروه تقسیم کرده‌اند

نیروهای حجمی شرکت نفت

نیروهای حجمی شرکت نفت طبق نظر حقوقی مجلس با استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واجد شرایط تبدیل‌وضعیت ایثارگران…