آرشیو ماهانه

آبان 1401

مالیات مزایای رفاهی نفت

مالیات مزایای رفاهی نفت اصلاح نشد و شکایت از سازمان امور مالیاتی برای مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی رد شد.