آرشیو ماهانه

شهریور 1401

افزایش حقوق سال ۱۴۰۲

افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ و حقوق و دستمزد با احتساب ماده ۱۰ و خدمات دریافتی در محاسبه هزینه‌های سال ۱۴۰۲ در حال تکمیل است

حق مناطق جنگی

حق مناطق جنگی برای کسانی که بعد از دوران جنگ تحمیلی مشغول بکار شدند طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد

مصوبه ۱۴۹۷ در حال اجرا

مصوبه ۱۴۹۷ استخدام فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان شاغل رسمی یا بازنشسته صنعت نفت ایران در حال انجام است

سمت سازمانی وزارت نفت

سمت سازمانی وزارت نفت در بازار سیاه به اوج فساد خود رسیده و تخریب سرمایه انسانی صنعت نفت، تنها حاصل آن خواهد بود