مرور برچسب

مهدی علی مددی معاون وزیر نفت

مددکارت وزارت نفت

مددکارت وزارت نفت برای خرید کالای داخلی که طبق بند ۵ قسمت (ب) مصوبه شورای اداری و استخدامی وزارت نفت ابلاغ شد

علی مددی با نفت کارت

علی مددی با نفت کارت به صدای واقعی کارکنان پیمانکاری پاسخ مثبت داد تا صفحه مثبت دیگری در عملکرد او ثبت شود

نفت کارت ارکان ثالث

نفت کارت ارکان ثالث در وزارت نفت یکی از مطالبات این کارکنان در ماههای اخیر است و مهمترین قسمت آن سرانه ورزش می‌باشد

مددی معاون وزیر نفت

مددی معاون وزیر نفت رزومه دارد و این پاسخ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت است که در جوابیه ای به اقدامات…