مرور برچسب

فوق‌العاده تخصصی قراردادیها

کارکنان قراردادی نفت

کارکنان قراردادی نفت در مناطق عملیاتی بدنبال اجرای کامل بخشنامه ساماندهی سال ۱۴۰۰ که بدلیل ناترازی حقوق با کارکنان دیگر،…

فوق العاده تخصصی شغل

فوق العاده تخصصی شغل قراردادیها در مناطق عملیاتی پرداخت می‌شود با فرمول محاسبه این فوق العاده و ضریب مدرک تحصیلی