مرور برچسب

ساماندهی قراردادیهای نفت

کارکنان قراردادی نفت

کارکنان قراردادی نفت در مناطق عملیاتی بدنبال اجرای کامل بخشنامه ساماندهی سال ۱۴۰۰ که بدلیل ناترازی حقوق با کارکنان دیگر،…

لیست قراردادیهای ویژه نفت

لیست قراردادیهای ویژه نفت را روی میز مسئولین مربوطه قرار دادند تا به افزایشات و ساماندهی و نظام مند شدن آنها گند بزنند