مرور برچسب

تثبیت شیفت ۱۲ ساعته

برنامه کاری مناطق عملیاتی

برنامه کاری مناطق عملیاتی خارج از شهر شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های تابعه تا پایان سال به صورت آزمایشی تغییر یافت