مرور برچسب

تبدیل وضعیت کارکنان دولت

ساماندهی کارکنان دولت

ساماندهی کارکنان دولت از سالها قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است و تاکنون فقط برای کنترل مردم و تبلیغات از این طرح…