مرور برچسب

اخبار بازنشستگان نفت

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای امسال ۴۰% افزایش حقوق نیست و اطلاع‌رسانی ضعیف، باعث ایجاد این تصور اشتباه در جامعه…

بازنشستگان چند دسته اند

بازنشستگان چند دسته اند و کدام گروه از بازنشستگان صنعت نفت از امکانات و خدمات رفاهی بی بهره یا کم بهره هستند

صندوق بازنشستگی صنعت نفت

صندوق بازنشستگی صنعت نفت با ورود طمع دیگران منحرف شد و دیگر خبری از انواع خدمات و رفاه و آسایش خاطر بازنشستگان نیست

همسانسازی حقوق بازنشستگان

همسانسازی حقوق بازنشستگان جزء قوانین دائمی کشور است اما بدلیل موانعی، دولت ها همواره از اجرای آن سر باز می زنند

بازنشستگان وزارت نفت

بازنشستگان وزارت نفت به ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق های دیگر معترض هستند و به شدت نگران امنیت آن شده‌اند

اخبار وزارت نفت

اخبار وزارت نفت از جمله تکمیل افزایشات ۱۴۰۱ بازنشستگان و کارمندان رسمی و حق تخصصی قراردادیها و ساماندهی پیمانکاریها و…

نفت کارت شرکت نفت

نفت کارت شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و هرچند قیمت کالاهای اساسی افزایش زیادتری داشته است اما بهبود خوبی نسبت به…

افزایش حقوق کارمندان دولت

افزایش حقوق کارمندان دولت از اول شهریور سال ۱۴۰۱ برای متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان، به سران قوا پیشنهاد شد

بازنشستگان نفت

بازنشستگان نفت چقدر بابت مالیات اضافه در زمان اشتغال طلب دارند و کدام بازنشستگان وزارت نفت چنین طلبی دارند