نساج مدیر منابع انسانی شرکت ملی حفاری

تایید ۵۰۰ سمت در حوزه حراست

نساج مدیر منابع انسانی شرکت ملی حفاری گفت: ۵۰۰ سمت در حوزه حراست این شرکت
در کمیته ساماندهی قراردادهای مستمر غیرپروژه‌ای در شرکت ملی نفت تأیید شد

نظرات بسته شده است.