امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس

در برنامه هفتم توسعه از حقوق کارگران و بازنشستگان کوتاه نخواهیم آمد

امیرآبادی نماینده مجلس گفت: بنده معتقدم بازنشستگان به دلیل رفت و آمد عروس و دامادها و هزینه‌های درمان، هزینه‌ا‌ی بیش از یک فرد شاغل دارند،

مجلس به این موضوع توجه ویژه دارد و نمایندگان درخصوص حقوق اقشار بازنشسته، کارگر و ایثارگر کوتاه نخواهد آمد

نظرات بسته شده است.