مرور برچسب

SPGC

حقوق کارکنان پارس جنوبی

حقوق کارکنان پارس جنوبی از گلویشان پایین نمی‌رود وقتی برای استرداد مالیات اضافی کسر شده چنین تعهدی را امضاء کنند

برگشت مالیات اضافی

برگشت مالیات اضافی در پارس جنوبی برای ۱۸ سال گذشته با تکمیل فرم درخواست، توسط کارکنان رسمی و قراردادی خواهد بود

باج وزارت نفت به گمرک

باج وزارت نفت به گمرک در کدام بازدید نمایندگان مجلس و مسئولین از عسلویه دیده می‌شود وقتی بازدیدها vip و از قبل تعریف شده…