مرور برچسب

کارکنان قراردادی وزارت نفت

تبدیل وضعیت ایثارگران نفت

تبدیل وضعیت ایثارگران نفت پس از امضای قرارداد پیمانی، قانون و بخشنامه‌ای برای انصراف و پشیمانی ندارد و نمی‌توان به حالت…

قرارداد مدت موقت وزارت نفت

قرارداد مدت موقت وزارت نفت چگونه شکل گرفت و تابع کدام قانون است و در چه مشاغلی مشغول بکار هستند و افزایشات آنها چگونه…