مرور برچسب

کارکنان حجمی نفت

نیروهای حجمی شرکت نفت

نیروهای حجمی شرکت نفت طبق نظر حقوقی مجلس با استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واجد شرایط تبدیل‌وضعیت ایثارگران…

کارکنان پیمانکاری ملی حفاری

کارکنان پیمانکاری ملی حفاری دور از شهرها و اجتماع، همچنان گرفتار مدیریت غیرانسانی هستند و ارواح انگلیسی ها، مدیران نفتی…