مرور برچسب

کارکنان تابع قانون کار دولت

افزایش حقوق ۱۴۰۱

افزایش حقوق ۱۴۰۱ دوباره خبرساز شد و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه قصد ایجاد تأخیر و تغییر در اجرای قانون را دارد

حقوق قراردادیهای مدت موقت

حقوق قراردادیهای مدت موقت نفت به چه دلایلی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هم کاهش داشت و چرا افزایش حقوق سالیانه اعمال نشد