مرور برچسب

پول نفت

همسانسازی حقوق بازنشستگان

همسانسازی حقوق بازنشستگان جزء قوانین دائمی کشور است اما بدلیل موانعی، دولت ها همواره از اجرای آن سر باز می زنند

خام فروشی نفت

خام فروشی نفت به مفت فروشی رسیده و این حرکت، مبارزه با تحریم‌ها نیست بلکه ورود به دام دزدان خارجی و داخلی کشور است