مرور برچسب

پالایشگاههای عسلویه

حقوق کارکنان پارس جنوبی

حقوق کارکنان پارس جنوبی از گلویشان پایین نمی‌رود وقتی برای استرداد مالیات اضافی کسر شده چنین تعهدی را امضاء کنند

برگشت مالیات اضافی

برگشت مالیات اضافی در پارس جنوبی برای ۱۸ سال گذشته با تکمیل فرم درخواست، توسط کارکنان رسمی و قراردادی خواهد بود