مرور برچسب

قراردادیهای مدت موقت وزارت نفت

حقوق قراردادیهای مدت موقت

حقوق قراردادیهای مدت موقت نفت به چه دلایلی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هم کاهش داشت و چرا افزایش حقوق سالیانه اعمال نشد