مرور برچسب

قانون بودجه سال ۱۴۰۱

سقف حقوق ۱۴۰۱

سقف حقوق ۱۴۰۱ بیشتر تخریب خواهد شد اگر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد