مرور برچسب

علی مددی

اخبار وزارت نفت

اخبار وزارت نفت از جمله تکمیل افزایشات ۱۴۰۱ بازنشستگان و کارمندان رسمی و حق تخصصی قراردادیها و ساماندهی پیمانکاریها و…

قرارداد مدت موقت وزارت نفت

قرارداد مدت موقت وزارت نفت چگونه شکل گرفت و تابع کدام قانون است و در چه مشاغلی مشغول بکار هستند و افزایشات آنها چگونه…

ماده ۱۰ نفت

ماده ۱۰ نفت پس از سالها اسارت در دستان ژنرالهای متوهم، آزاد شد و با حق‌طلبی ذینفعان، قوانین نفت به شرح زیر اجرایی می‌شود