مرور برچسب

سقف حقوق

تبصره ۱۲ قانون بودجه

تبصره ۱۲ قانون بودجه از دستور کار دولت خارج شد و متن فعلی آن به قوت خود باقی است و سازمان برنامه و بودجه در بدتر کردن آن…

ماده ده قانون نفت

ماده ده قانون نفت ، انگیزه‌ای برای حفظ متخصصان وزارت نفت بود که تصویب و تأیید و ابلاغ شد، اما تا امروز به اجرا نرسیده…