مرور برچسب

بند د تبصره ۲۰

تبدیل وضعیت ایثارگران نفت

تبدیل وضعیت ایثارگران نفت پس از امضای قرارداد پیمانی، قانون و بخشنامه‌ای برای انصراف و پشیمانی ندارد و نمی‌توان به حالت…

حذف شرط سنی برای ایثارگران

حذف شرط سنی برای ایثارگران بند دال انجام شد و وزارت نفت با تبدیل‌وضعیت همه مشمولان بند دال تبصره ۲۰ بدون شرط سنی موافقت…