مرور برچسب

افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران در ۱۴۰۲

حقوق کارگران در ۱۴۰۲ پس از چندین جلسه شورای عالی کار در جلسه امروز تصویب شد و پرونده سال ۱۴۰۲ هم با ۲۷% بسته شد

حق مسکن سال ۱۴۰۱

حق مسکن سال ۱۴۰۱ در حالی که نظر شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان بود هیات وزیران در اولین سال افزایشات سالیانه خود، آن را…