مرور برچسب

اخبار کارکنان نفت

ساختمان مرکزی پنجم نفت

ساختمان مرکزی پنجم نفت به دستور جواد اوجی وزیر نفت تخلیه شد تا شاهد حادثه تلخ دیگری مانند متروپل آبادان نباشیم

تبصره ۱۲ قانون بودجه

تبصره ۱۲ قانون بودجه از دستور کار دولت خارج شد و متن فعلی آن به قوت خود باقی است و سازمان برنامه و بودجه در بدتر کردن آن…

افزایش حقوق ۱۴۰۱

افزایش حقوق ۱۴۰۱ دوباره خبرساز شد و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه قصد ایجاد تأخیر و تغییر در اجرای قانون را دارد

لیست قراردادیهای ویژه نفت

لیست قراردادیهای ویژه نفت را روی میز مسئولین مربوطه قرار دادند تا به افزایشات و ساماندهی و نظام مند شدن آنها گند بزنند