بخشنامه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت

بخشنامه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت به همراه جدول پایه سنواتی به شرکتهای اصلی ابلاغ شد

بخشنامه افزایش حقوق ۱۴۰۱ توسط اداره کل تدوین وزارت نفت
به مدیران منابع انسانی ابلاغ شد.
در این ابلاغیه، حداقل دستمزد، پایه سنوات و تأمین کالای ضروری کارگران و مشمولین قانون کار برای سال ۱۴۰۱ بیان شده است.
بخشنامه اداره کل تدوین وزارت نفت پس از ابلاغیه وزیر شیوه افزایشات کارکنان تابع قانون کار را تعیین کرده است
در ادامه، متن کامل این بخشنامه به همراه فایل آن به پیوست جهت اطلاع همراهان رسانه خبری نفت آوران منتشر شده است.

متن بخشنامه با موضوع: حداقل دستمزد، پایه سنوات و تامین کالای ضروری کارگران و مشمولین قانون کار در سال ۱۴۰۱

احتراماً با عنایت به بخشنامه شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
که براساس تصمیم جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار صادر شده است
بدینوسیله میزان حداقل دستمزد، پایه سنوات و کالای ضروری (مصرفی اساسی)
مشمولین موضوع فوق در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل
جهت استحضار و دستور اقدام لازم اعلام می گردد.
۱- حداقل دستمزد روزانه کارگران شاغل
(اعم از قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار)
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ از مبلغ ۸۸۵/۱۶۵ (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و شصت و پنج) ریال
به ۱/۳۹۳/۲۵۰ (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه) ریال افزایش می‌یابد.

۲- از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزد روزانه نیز به میزان ۳۸% (سی و هشت درصد)
به اضافه روزانه ۱۷۱/۷۲۲ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و بیست و دو) ریال
آخرین مزد ثابت با مزد مبنا (موضوع ماده ۲۶ قانون کار) سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
مشروط به آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۱/۳۹۳/۲۵۰ ریال کمتر نگردد.
مزد روزانه در سال ۱۴۰۱ به ریال=( آخرین مزد روزانه در سال ۱۴۰۰ × ۱/۳۸ + ۱۷۱/۷۲۲)

۳- پس از اعمال بند فوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به دستمزد روزانه کارگرانی که
در طول سال ۱۴۰۰ به خدمت اشتغال داشته‌اند
( در طی سال ۱۴۰۰ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد)
با توجه به رتبه شخصی مربوط (بدون در نظر گرفتن رتبه/ رتبه های شناور)

طبق ارقام مطروح در جدول زیر به عنوان پایه سنوات( اضافه دستمزد شایستگی) افزوده می‌گردد.

رتبه شخصی ۱ (۷۰/۰۰۰ ریال)

 ۲ (۷۰/۲۰۰ ریال)
۳ (۷۰/۴۰۰ ریال)
۴ (۷۰/۶۰۰ ریال)
۵ (۷۰/۸۰۰ ریال)
۶ (۷۱/۰۰۰ ریال)
۷ (۷۱/۲۰۰ ریال)
۸ (۷۱/۴۰۰ ریال)
۹ (۷۱/۶۰۰ ریال)
۱۰ (۷۱/۸۰۰ ریال)
۱۱ (۷۲/۰۰۰ ریال)

تبصره ۱: به کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ بیشتر از یک ماه در مرخصی بدون حقوق بوده‌اند
و همچنین کارگران تعلیقی در سال مذکور
پایه سنوات با توجه به مدت کارکرد
بر مبنای ۱/۱۲ محاسبه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به دستمزد روزانه آنان افزوده می‌شود.

تبصره ۲: به کارگران غیر رسمی شاغل به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۴۰۰ با توجه به رتبه‌ای که براساس آن تعیین دستمزد گردیده‌اند،
میزان مقرر در جدول مزبور تعلق می گیرد.

۴- به منظور تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۴۰۱
بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) ریال
به صورت نقدی به حساب حقوق کارگران واریز گردد.

۵- به موجب ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی و شرایط مندرج در ذیل آن
معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگران به میزان ۴/۱۷۹/۷۵۰ ریال
در هر ماه تحت عنوان کمک هزینه عائله‌مندی پرداخت گردد.

۶- کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۱، به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) ریال پرداخت گردد.

۷- کارکنان قراردادی مدت موقت موضوع اطلاعیه‌های شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
و اطلاعیه شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷،
همچنین کارمندان قراردادی مدت موقت(مدت معین)
که طبق مفاد مصوبه شماره (۱۶۶۲) مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جذب شده‌اند،
مشمول افزایش حقوق وفق مفاد این اطلاعیه
و تبصره (۲) بند (۱) قسمت (۲۴-۰۱-۲)
مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت
در ارتباط با موضوع پایه سنوات (۵% غیرتراکمی)
حسب ضوابط مقرر تبصره مذکور می باشد.

۸- جدول حداقل دستمزد روزانه کارگران رسمی/ تحت پوشش صنعت نفت
در رتبه‌های یازده‌گانه
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ (مبالغ به ریال) به شرح زیر قابل اعمال است.

رتبه ۱ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۴۲۶/۴۴۴ مناطق گرمسیر ۱/۴۲۸/۶۰۰
۲ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۴۶۷/۹۴۲ مناطق گرمسیر ۱/۴۷۰/۲۸۴
۳ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۵۰۹/۵۲۴ مناطق گرمسیر ۱/۵۱۱/۶۰۱
۴ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۵۵۱/۰۴۲ مناطق گرمسیر ۱/۵۵۳/۱۰۸
۵ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۵۹۲/۵۹۲ مناطق گرمسیر ۱/۵۹۴/۷۴۶
۶ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۶۴۸/۰۰۷ مناطق گرمسیر ۱/۶۴۹/۸۹۰

۷ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۷۰۳/۴۲۰ مناطق گرمسیر ۱/۷۰۵/۸۵۱
۸ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۷۵۸/۷۹۰ مناطق گرمسیر ۱/۷۶۰/۹۹۵
۹ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۸۲۸/۰۲۱ مناطق گرمسیر ۱/۸۳۰/۸۷۰
۱۰ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۸۹۷/۳۴۷ مناطق گرمسیر ۱/۸۹۹/۹۱۹
۱۱ : مناطق غیرگرمسیر ۱/۹۸۰/۴۴۴ مناطق گرمسیر ۱/۹۸۲/۲۸۳

این بخشنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به مدیران منابع انسانی ابلاغ شده است

فایل pdf بخشنامه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان تابع قانون کار

بخشنامه

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شماره: پ ن ۱۴۰۱/۶۳
پیوست: سه صفحه

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
صدای خود را از طریق این رسانه به گوش معدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.
همراهی شما با این سایت و اینستاگرام نفت‌آوران باعث می‌شود،
مسئولین نتوانند مشکلات شما را نادیده بگیرند.

حمایت شما از رسانه خودتان، باعث قدرت و تاثیرگذاری بیشتر کارکنان و بازنشستگان می‌شود.

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
32 نظرات
 1. علي می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت محترم و تشكر بابت اخبار اميدوار كننده اي ك در انتشارآخرين بخشنامه ها بخصوص ابلاغ افزايش حقوق طبق قانون كار به نيروهاي قردادي داديد.. لطفا پيگير اين موضوع هم باشيد كه بالاخره تكليف همكاراني كه تعديل مدرك كردن و متاسفانه پايه روزانشون پايينتر شده چي ميشه آخه مگه ميشه ي همكار با مدرك كارشناسي ارشد با همكار ك در يك واحد كار ميكنن و مدركشون كارشناسي هستش و سابقشون هم كمتر هستش پايه روزانش بخاطر تعديل مدرك از كارشناسي ب ارشد كمتر شده باشه.. ممنون ميشم اين مشكل رو كه فك كنم مشكل خيلي از همكاران باشه رو دنبال كنيد

  1. ایرج می گوید

   آخه کجای دنیا حقوق کارگر 57 درصد افزایش میدن ولی حقوق کارمند 10 درصد ؟ حقوق کارمندان با تورم 88 درصدی هیچ فرقی نسبت به سال گذشته نکرده حتی کمتر هم شده 10 درصد افزایش حقوق داشتیم در عوض پنجاه درصد اضافه کاری را هم کم کردن یعنی پانصد هزار تومان از حقوق خرداد سال گذشته کمتر گرفتیم ! !

   1. لبب می گوید

    لعن الله ظالمین

   2. علی ضیافتی می گوید

    ۱۰ درصد+۱۲/۵ درصد شایستگی+پاداش و انواع وام و بیمه درمان و امکانات رفاهی، ایاب و ذهاب، مسافرتو هتل و ماموریت و اضافه کاری فول ۸۰ ساعت
    ضمناً یه نیروی رسمی یک پنجم یه کارگر پیمانکاری کار انجام نمیده و ضررش برای شرکت بیشتره، تو خونه بشینه و همین حقوق ۴۰میلیون به بالا را بگیره برای شرکت بهتره

    1. احمد می گوید

     اکثر شما نیروهای پیمانکاری بدون هیچ زحمتی آزمون و از دانشگاه چارقوز آباد مدرک گرفتین هر از پر تشخیص نمی دین فقط با پارتی و آشنا بازی وارد بدنه نفت شدید حتی روزی آرزو داشتین فقط تو پالایشگاه راه پیدا کنید حتی بدون حقوق صلواتی الان واقعا مدعی مزایای نفرات رسمی هم شدید واقعا شما کی هستید!!!! خداوکیلی رو که نیست جمع کنید بابا کمتر حرف مفت بزنید لطفا

     1. مجید می گوید

      نمیدونم شاید واقعا با سواد باشی اما ۹۹درصد نفتیها ی رسمی بیسواد جانبازی جبهه اسارت مناطق نفت خیز بودن وهستن نیروی تازه کار لیسانس جز اکسل اتوکد هرکی بگی بلده کار دیگه بلد نیستن من دیپلم هنرستان شهید بهشتی کرج سال ۶۸ اتفاقی اومدم شرکت گاز اما نظرم درمورد سواد بیشتر رسمیها همینه

     2. بنیامین می گوید

      چلقوز تویی که بیتربیت تشریف داری،،وسرسفره پدر ومادرت بزرگ نشدی که نیروی پیمانکاری رو جمع نبندید،،ضمنا درنیروهای پیمانکاری هم تا دکترا وفوق لیسانس داریم،،،این شما ها هستید فعلا تو همین بحران اختلاس ودزدی،وچپاول،وپارتی بازی،،وتبعیض بین افراد سر کار اومدید،،،وگرنه این همه نخبگان ازکشور خارج نمیشدن،وباید بگویم فعلا اقتصادمادست یه آدمهای بیسوادی مثل جنابعالی هست،،که وضعش اینه،،،اینشالا ریشه هرچه نیروی مفت خور وتبعیض کارگری،،وپیمانکارکم بشه،،،جدا ازبعضی نیروهای رسمی وقراردادی زحمتکش،،،

  2. محمد می گوید

   کارگر مگر درس هم خونده

 2. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام بلاخره ما بازنشتگان مخصوصا کد 23یها متوجه نشده ایم که چه اقدام اساسی برای ما بازنشتگان انجام گرفته وکی این اقداماتی که کم وبیش تا حدودی اطلاع پیدا میکنم عملیاتی میشود مدیران وزارت نفت وصندوقها وشرکتهای وابسته لحظه ی دریغ کنند نسبت به هرانچه باید پرداخت بشود برای ما بازنشتگان لطفا به روز باشد نه فقط بخشنامه صادر شود وبعدا ماها بخوابد لطفا همانطوری تورم لحظه ی دارد کمر ما بازنشتگان خم وهر لحظه خمتر میکند مدیران برای راست کردن این خمودگی هر چه سریعتر در دولت مردمی نسبت به انچه بخشنامه میشود وبخشنامه بوده از گذشته تا امروز یک جا اقدام وعملی شود تا حداقل به اینده پیش رو دل گرم باشیم ومتوجه بشویم که مدیران ومقاماتی در نظام ودولت ووزارت وجود دارند که در فکر ما بازنشتگان این وزارتخانه هستند واقعا در زمانه که این حقوق جوابگوی ده روز از خانواده شیش یا هشت یا ده نفری را نمیدهد برای بیست روز بعدی ان چه باید کرد این همه شعار فرزند اوری داده میشود چه اقدامی صورت گرفته در دولت مردمی ووزارت نفت برای این قشر از بازنشتگان پرجمعیت لطفا انچه عقب مانده ما بازنشتگان هست محاسبه وپرداخت کنید تا شاید بتوانیم این کمر خمیده را کمی راست نگهداریم بارها وبارها نسبت به عقب ماندهای بازنشتگان گفته شده مخصوصا کد 23یها اما تاکنون خبری از یک حرکت جهادی وانقلابی نبوده چرا مگر خودوزیز محترم نفت از وصول به موقع درامدهای نفتی نمی گوید مگر نمی گوید پولهای بلوکه شده دارند میایند وامده اند مگر این همه از فروش نفت وسود اوری شرکتها حرف زده نمیشود اگر حقیقت دارند وشعار نیست پس چرا توان دادن انچه حق وحقوق مابازنشتگان ومخصوصا کد 23 یها وحتی شاغلین نیستید گیر کار کجاست اطلاع رسانی بشود تا انجایی که اکثر مابازنشتگان میدانیم در دولت ومجلس گذشته بخشنامهای وقانونهای هم صادر شده وهم ابلاغ چرا عملیاتی نمیشوند اگر این بخشنامها وقانونها در خصوص ما شرکت نفتیها وبازنشتگان عملی بشود زندگی اکثریت ما بازنشته تعغیر خواهد ومیتوانیم در برابر این تورم وگرانی تاب بیاوریم لطفا عمل واقدام فوری فوری و لحطه ی لازم هست در این زمانه وسلام یونسعلی حسنعلی پور از دیل گچساران

 3. علی می گوید

  واقعا خجالت بکشید

 4. احمد می گوید

  واقعا خجالت بکشید

 5. مصطفی می گوید

  سلام انشالله گور این پیمانکارا گم بشه مشتی دزد خدا نشناس حق این کارگرا میخورن

 6. ناشناس می گوید

  چرا اینقدر حقوق کارکنان نفت بالاست و مزایای بی شماری دارند .چرا دولت یه فکری بحال همسان سازی حقوق همه کارکنان و کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان نمیکنه.چرا اینهمه تبعیض در پرداختها وجود داره.الهی هر کسی از این حقوق های بالا با پارتی بازی دریافت می‌کنه بشه سرطان تو جون خودشون و خانوادششون

 7. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام اقای علی مددی برای بازنشتگان نفت مخصوصا بازنشتگان کد 23 چه اقدامی کرده اید یا در برنامه کاری دارید کی عقب ماندها ی این قشر داده میشود ایا بفکر این قشر هستید یا نه

 8. افشین می گوید

  اینجوری که اینا حساب کتاب کردن یعنی رسمی و قراردادی و پیمانکاری باید ی جور افزایش حقوق بگیرن در این شکی نیست که همه حق دارند اما نیروی عملیاتی نفت در گرمای بالای 60 درجه ن تنها سختی کار نمیگیره بلکه مرخصی استحقاقی هم میگیره 4 میلیون تومن از حقوقشو کم میکنن بخصوص نیروی ارکان ثالث ملی حفاری اهواز رو میگم

 9. زیباکاسب می گوید

  کاش نظارت بشه که اینهمه تبعیض بین کارکنان شرکت نفت وبقیه ارگانهانباشد تفاوت زمین تاآسمان هست مگر آنها چه میکنند والا کارشان ازخیلی شغلهای دیگه بسیارراحتتراست ولی خداتومن میگیرند وکلی مزایا دارند

 10. Zenab می گوید

  سلام به دادنیروهای پیمانکاری کارمی کنن برسید کارفرمابخاطرراحتی وسلب مسئولیت کاربه پیمانکار میدن اونم بازدوبندشرکت بعداهیچ رسیدگی ندارن اونم منطقه آلوده وکثیف وشرایط واقعاافتضاح عسلویه میگن 20به 10ولی پیمانکارقبول نمی کنه ازشون کارمیکشه بابدترین شرایط غذایی .استراحتگاه کی به داداین کارگربدبخت بیچاره دور ازخانواده می رسه مسئولین بلندپایه میان با دفتری هاومسئول حرف میزنن دودقیقه وقت گرانبها تون بذارین برین داخل سایت باقشرکارگرو همون دفتری حرف بزنیدمی ترسیدبوی عرق بگیرین یاعطر ادکلن شمابپره هیچ عدالت نیست وبخوربخورفراوان و مخصوصابچهای غیربومی هیچ شرایط وامکانات ندارن هرچندکسی نمیادرسیدگی کنه فقط ما دلمون پرواسیروگرفتارشدیم میام دوکلمه می نویسیم به داد قشرپیمانکاری کارمی کنن برسیدناعدالتی بیداد می کنه پول ازشرکت وکارفرمامی گیرن بعدم نصف حقوق میدن حرفم بزنن میگن تسویه باتسویه بنده خداهارومی ترسونن داخل دفترخودسون هستن بیانه وسخنرانی می کنن ببینیدچی میگن وچی میخوان

 11. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام با توجه به بخشنامهای خوب ودلگرم کننده وزیر نفت ومعاونش جناب اقای علی مددی در خصوصا دادن اپریزال 1401 اما گفتند کی داده میشود حتی قرار بود دوایتمی که در خرداد نداده اند در اسرع وقت داده شود اما خبری از پرداخت نشده تاکنون وخردادماه هم که پایان یافته پس کی پرداخت میشود

 12. Albas می گوید

  سلام نمیدانم و نفهمیدم انهایی که در خط لوله کار میکنند روی سخن با انها یی هست که در ایستگا های مخا براتی در کوه و کمر خطر نا کترین شیفت کاری را بر گذار میکنند بروید ببینید در بد ترین جا ها شبا نه روز خدا وکیل ۱روز میما نید منظور به اصطلا ح حراست با دیپلم و فوق دیپلم و نور چشمیهای ریس حراست ان منطقه باید در بهترین جا در شهر کارکنند باشد بعد از ۴تا ۵ سال ببرید جا را عوض کنید یکنفر در پا لایش و پخش نیست بازر سی کند درد نفرات را بفهمد اگر رسیدگ نشود به وزیر و بعد به رهبری که امید همه ما هست شکایت میبرم مخصوصا در منطقه مر کزی اراک

  1. محمد می گوید

   با عرض سلام خدمت بزرگواران خودم
   من یکی از نیروهای صنعت نفت هستم در حوزه اشپزخانه و به صورت حجمی یازده سال هم در این واحد به طور پیوسته سابقه کار دارم لازم به ذکر است که ما نیروهای اشپزخانه با خیلی از مقامهای رده بالا از جمله رییس مناطق ،مدیرعامل کارون و خیلی از مقامهای رده بالا در اشپزخانه ما تشریف اوردن و ما از ایشان پذیرایی کردیم شاید خیلی از نیروهای رسمی ویا قرادادی همچین افراد رو تا بحال ندیده باشن سخن من این است که چرا به پرسنل اشپزخانه میگویند نیروی حجمی و ما رو با سند پیمان محصولات غذایی میسنجن و میگوند که ما دخلی به شرکت نفت نداریم مگه ما فرقم با یک نیروی ارکان ثالث و یا قراداد موقت یا غیره…. چیست که هم جای پیشتر نداریم و حقوقمون هم نصف حقوق بقیه است یعنی خیلی از بچهای اشپزخانه لیسانس هستن ولی تو این واحد مدرک بدردشون نمیخوره و جای پیشرفت رو ندارن خواهش میکنم به این مسئله پیگیری کنید و اینقدر فرق بین نیروها نذارید ما هم بندگان خدا هستیم و توی این صنعت خدمت میکنیم ودوستداریم پیشرفت کنیم با تشکر از شما خدمتگذار شما نیروهای عملیاتی اشپزخانه حجمی پروژهای کارون اهواز

  2. راد می گوید

   نور چشمی رو خوب گفتین
   خدا لعنت کنه مدیرانی رو فقط پارتی حالیشون میشه
   و با پارتی و یه تلفن نفر جابه جا میکنن
   ولی کارمندی که چند برابر تعهد خدمت صادقانه کار کرده و حتی مشکل درمانی و مدد کاری داره ، ساعت ها پشت در خودشون نگه میدارن، و پشیزی ارزش نداره مشکلات اونها براشون
   #لعنت_بر_ مدیر _منفعل
   #پخش و پالایش
   #سالاری
   #نژادعلی
   #ویس کرمی

 13. محمد می گوید

  چه فرقی میکنه کارمند ،کارمنده وقتی برای یک گروهی مبلغی اضافه میکنن،باید برای کارمندان،دیگه هم این مبالغ اضافه شود….

 14. محمد می گوید

  با عرض سلام خدمت بزرگواران خودم
  من یکی از نیروهای صنعت نفت هستم در حوزه اشپزخانه و به صورت حجمی یازده سال هم در این واحد به طور پیوسته سابقه کار دارم لازم به ذکر است که ما نیروهای اشپزخانه با خیلی از مقامهای رده بالا از جمله رییس مناطق ،مدیرعامل کارون و خیلی از مقامهای رده بالا در اشپزخانه ما تشریف اوردن و ما از ایشان پذیرایی کردیم شاید خیلی از نیروهای رسمی ویا قرادادی همچین افراد رو تا بحال ندیده باشن سخن من این است که چرا به پرسنل اشپزخانه میگویند نیروی حجمی و ما رو با سند پیمان محصولات غذایی میسنجن و میگوند که ما دخلی به شرکت نفت نداریم مگه ما فرقم با یک نیروی ارکان ثالث و یا قراداد موقت یا غیره…. چیست که هم جای پیشتر نداریم و حقوقمون هم نصف حقوق بقیه است یعنی خیلی از بچهای اشپزخانه لیسانس هستن ولی تو این واحد مدرک بدردشون نمیخوره و جای پیشرفت رو ندارن خواهش میکنم به این مسئله پیگیری کنید و اینقدر فرق بین نیروها نذارید ما هم بندگان خدا هستیم و توی این صنعت خدمت میکنیم ودوستداریم پیشرفت کنیم با تشکر از شما خدمتگذار شما نیروهای عملیاتی اشپزخانه حجمی پروژهای کارون اهواز

 15. علی محمدی می گوید

  با سلام
  این بخشنامه شامل نیروهای ارکان ثالث پیمانکاری هم میشود
  ممنون اگر راهنمایی فرمایید

  1. سید محسن حسنی می گوید

   دقیقا منظورش هموناس

 16. حسن می گوید

  متاسفم که هیچکدام از این چند دولت بعد انقلاب اصلا به شرایط روحی کارکنان توجه نکردند پریان آنرا هم خواهند دید درسته که شرکتهای پیمانکاری برای خود اون مقامات هست اگه به نیروها توجه نشه نیروی کار از بین خواهد رفت کارگر بیچاره که حقوقی ندارن عده ای دارن خود کشی میکنم در ثانی کارگران راننده اورژانس بیمارستانها هم مثل بقیه با حداقل حقوق و آن سختی کار شدید که همه مستحضرید چرا یه مرد پیدا نمیشه فکری برای اونا بکنه
  ا

 17. افشین می گوید

  کاش یه روز برسه فرقی بین نیروی رسمی و قراردادی و پیمانکاری نباشه الان با اینکه حقوق رسمی ها ۱۰ درصد بالا رفته باز هم دوبرابر قراردادی ها دریافت دارن در صورتی که قراردادی ها چند برابر نیروی رسمی کار میکنه

 18. یونس می گوید

  من کارمند رسمی با 27 سال سابقه کارمند بانک هستم امسال با 10/٪ افزایش حقوق معادل حدود ۹ میلیون تومان کل دریافتی ام شد مدرکم هم لیسانس بانکداری است اما پیش خدمت ما که تابع قانون کار است با مدرک سیکل حقوقش شده ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حال خودتان قضاوت کنید و عدالت دولت را بسنجید

 19. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام به وزیر نفت وسلام به مدیران وزیر نفت سلام به همکاران خوب و دلسوز در بدنه وزارت نفت وشرکتها وصندوقها سلام به تمامی بازنشتگان نفت بخصوص کد 23یها که از زمان بازنشتگی تاکنون بر این قشر ظلم شده سلام بر صبر وطاقت این عزیزان وسلام به رزمندگان بازنشته وتمامی رزمندگان ایران زمین وسلام به دولت مردان انقلابی از اول انقلاب تا کنون وسلام به امور اداریها که بخشنامها را با یگانی می کنند وبه موقع عمل نمی کنند تا هم فشار به نیروها بیاید وهم بار دولت سنگین شود جناب اقای اوجی وزیر محترم نفت که در بدنه نفت بوده ای لطفا یه کمی هم بفکر بازنشتگان نفت باش مخصوصا بازنشتگان کد 23 که طبق قانون طلب های زیادی دارند ومورد توجه شما ومدیران شما در شرکتها نیست مثل پاداشت این سالها که می بایستی بر مبنای هر سالی تا سن بازنشتگی قانونی چند درصدی محاسبه میشد ومیدادین که تاکنون نداده اید مثل مالیاتهای گرفته شده که به شاغلین داده شده وبه بازنشتگان خبری نیست مثل حق رزمندگی که تاکنون خبری نبوده جناب وزیر ریاست محترم دولت بارها گفته اند در چهل سال گذشته بر هرکسی ظلمی شده باشد پیگیری میکنیم اقای وزیر به من وامثال من در زمان بازنشتگی پیش موعد در سال 83 ظلمی نا بخشودنی شده به من وامثال من پاداشتی در حد 15, میلیون دادن در صورتی که به بهتر من وامثال من 90میلبون داده اند ایا در دولت مردمی ومدیران انقلابی کسی هست به موضوع ورود کند وبررسی بشود جناب وزیر اگر نامهای من در پرونده باشد وپاره نکرده باشد بارها وبارها در خواست برگشت بکار رادادم بخاطر بی عدالتی داد پاداشت اما مدیر وقت امور اداری نفت مناطق مرکزی بخاطر اوردن دوستانشان به جای من وامثال من موافقت نکردند جناب اقای اوجی حتی در همان زمان اضافکاریهای من وامثال منو ندادن وبارها درخواست کردم باتوجه به حضور وغیاب وثبت در سه دفتر در سه ناحیه چرا حق وحقوقم داده نمیشود اما مدیران وقت ان زمان ترتیب اثری ندادن حالا امیدمان به دولتمردان ومدیران انقلابیست لطفا در دستور کار قرار دهید تا حق من وماها داده شود وسلام 526681

 20. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام اقای مددی معاون وزیر نفت لطفا این همه بخشنامه در خصوص شاغلین میزنید یک بخشنامه همه به چهار شرکت اصلی بزن تا عقب افتادهای ما بازنشتگان مخصوصا پیش موعدیها را محاسبه کنند وطبق قانون پرداخت شود وسلام یونسعلی حسنعلی پور از دیل گچساران بازنشته ورزمنده 526681

 21. رسمی بدبخت با سابقه ده سال عسلویه و دریافتی کمتر از ابدارچی می گوید

  واقعا برای این سیستم متاسفم که حقوق کارگر پیمانکاری و قراردایش که با رانت و پارتی اومده از حقوق یک رسمی که با آزمون و کلی سختی رسمی شده و در سیستم مسئولیت داره بیشتر شده
  واقعا جای تاسفه

  1. بسم الله الرحمن الرحیم می گوید

   سلام همکار گرامی خدا قوت

   من یک قرارداد موقت هستم ای عزیز و بزرگوار , شخصی مثل این حقیر نه با استفاده از پارتی که براساس ارتباط شغل و مدرک تحصیلی به کار پیمانکاری وارد شدم و در طول روز شاخص های کاری زیادی را طی این سالها با تنوع کاری بالا ( حداق کار چهار نفر) را انجم دادم سال 91 قرار بر این شد که وضعیت ما به سامان شود اما هر سال ناچار شدیم قراردادی مبهم و سلیقه ای را امضاء کنیم و سالهاست دستمزدی پایین بدون هیچ گونه حق جذب و .. که حق اولیه ما از سال 1391 بوده و بدون هیچ دریافتی اضافات کارمندی و رفاهی و با عیدی پایین تر از اداره کاری و به اصطلاح کارمندی دریافت کردیم , دوست عزیز مسلما در همه ی انواع قراردادها رسمی و پیمانی و معین و موقت و پیمانکاری,افرادی اززیر کار در رو و کم کار و سهل انگار وجود دارند که بر اساس رابطه هر جا شده به سود خود رفتار کرده اند . اما دوست عزیز نمی بایست از سر عصبانیت همه را به یک چوب بزنیم و به همدیگر توهین کنیم . افرادی مثل ما مسئولیت های کمی ندارند ولی با دستمزد پایین سالها برای سیستم متعهدانه کار کرده ایم. و اما در سکوت مان عدل و احقاق حقوق خودمان را از سیستم خواستاریم امثال بنده گرچه تا کنون نسبت به سازمان خوشبینانه و متعهدانه کار کرده اند اما چنانچه پرداخت حقوق ماآنگونه که باید احقاق نشود بعد از این همه سال ، مسلما ازراه صحیح برای احقاق حقمان تلاش می کنیم . شما همکار ارجمند نیز برای احقاق حقوق خود بدون روی تلخ نشان دادن به دیگر همکاران خود , مسائل کاری خود را بیان و پیگیری بفرمایید . چرا که همچنانکه وضعیت قراردادموقت ها برای جنابعالی به نظرم شفاف نیست و برای ما هم وضعیت شما شفاف نیست و از سویی حقوق پایین تر از نیروی قرارداد موقت و پیمانکاری برای یک نیروی رسمی نفت به هیچ وجه برای ذهن ما متصور نیست به این علت که گاهی با کسر وام های کلانی به عناوین مختلف نیروهای رسمی دریافت کرده اندکسر اقساط آن در فیش حقوق خود و واریزی های نفت کارتشان را محاسبه نکرده و صرفاً دریافتی حقوق آخر ماه خود را با فیش یک کارگر پیمانکاری یا قرارداد موقت مقایسه می کنند . ولی در مورد شما قضاوتی نمی کنیم .
   با آرزوی احساس خوشبختی برای شما و هم همه خلوقات و هم برای خودم و هم برای همه همکارانم و خانواده هایشان و خانواده ام . آمین یا رب العالمین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.